PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Molimo vas da pažljivo pročitate Privatnost i zaštitu podataka pre nego što počnete da koristite sajt i mobilnu aplikaciju mQpon.rs (u daljem tekstu Sajt).

Sajt poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Sajt neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja Sajta.

Sajt nikada neće insistirati na registraciji, sakupljanju i korišćenju podataka o maloletnim licima. Sajt se ne može smatrati odgovornim ukoliko maloletna lica ipak upotrebljavaju sajt i registruju se na njemu sa lažnim podacima.

Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi dobrovoljni kontakt od strane korisnika, uključujući sve multimedijalne i druge materijale poslate na Sajt preko elektronske pošte ili na bilo koji drugi način, Sajt neće smatrati poverljivim. Ovakvi materijali se dalje mogu koristiti bez ograničenja, na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Korisnik se obavezuje da na sve materijale koje šalje na Sajt polaže autorska prava, te da njima ne ugrožava privatnost ili prava drugih lica/korisnika.

Sajt se obavezuje da će sve materijale dobijene od strane korisnika, tretirati sa strogom diskrecijom, te da ih ni pod kojim uslovima neće davati na uvid trećoj strani u obliku koji na bilo koji način može da se poveže sa identitetom korisnika.

Sajt zadržava pravo da, u skladu sa zakonom, a bez znanja i obaveštanja korisnika, prikuplja određene podatke o korisnicima, dobijene tokom korišćenja Sajta. To su isključivo: podaci o računaru ili drugom pristupnom uređaju, geografskoj lokaciji, kao i podaci o Internet provajderu. Ove podatke Sajt će koristi isključivo da poboljša sadržaj i dodatno ga usmeri i prilagodi korisnicima Sajta.

Korisnici procesom registracije daju saglasnost da ih Sajt obaveštava o novostima, akcijama i drugim dešavanjima za koja Uredništvo Sajta smatra da mogu biti interesantni korisniku. Sajt se obavezuje da svakom korisniku obezbedi mogućnost da se lako i jednostavno ogradi (odjavi) od daljih obaveštenja tog tipa.